nsjd.net
当前位置:首页 >> string suB >>

string suB

str.substring(int begin,int end); 从字符串开始位置截取到结束位置,前包含,后不包含! String sql = "abcdefg"; String a = sql.substring(0,4); System.out.println(a); 结果:abcd 下标从0开始

例如:s='1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'for i=1,36 doprint(string.sub(s,i,i))end

【1】#include#include void String_Insert(char sub[],char str[],int pos){int i,j=0;int sub_size=strlen(sub);int str_size=strlen(str);for(i=str_size-1; i>=pos-1; i--){str[i+sub_size]=str[i];}str[str_size+sub_size]='\0';for(i=pos-...

a后面带的那个括号是什么造成的?变量名称不能带括号 private sub sub1(a as string*5)后面的*5是怎么回事?不应该有那个东西啊

修改后的代码 Private Sub Command1_Click() Dim i As Integer Dim n As Integer Dim x As String Dim y As Integer, z i = Len(Text1.Text) x = Text1.Text Text1.Text = "" For n = 1 To i z = Mid(x, n, 1) y = Asc(z) If y > 96 And y < 123...

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) Dim char As String char = Chr(KeyAscii) KeyAscii = Asc(LCase(char)) Text1.Text = String(6, KeyAscii) KeyAscii = 0 '增加这一句,就不会显示你按下的字符 End Sub

Private Sub Command1_Click() Dim i As Integer, j As Integer, str As String For i = 1 To 9 For j = 1 To 9 str = j & "×" & i & "=" & i * j Print Tab((j - 1) * 9); str; Next j Print Next i End Sub tab是列位置输出函数 j=1时,输出0...

这是一个过程,不是函数,也就是说没有返回值。 一个例子: Private Sub Command1_Click() Dim a As String a = "一个字符串" Call my(a) End Sub Private Sub my(a As String) MsgBox ("a=" & a) End Sub 这个是用了过程的例子,也可以这样写 P...

Option Explicit Private Sub Command1_Click() Dims AS String Dim i,n AS Integer s="" n=Len(Text1.Text) For i=n-1 To 0'修正后的语句 s=s & Mid(Text1.txt,i,1) Next i Text2.text=s & Text1.text'修正后的语句 End Sub Private Sub Form_L...

Private Sub Command1_Click() Dim ch as string,I as integer 定义ch为字符型,l为整数型 Ch=“abc” 将ch变量赋值为abc I=1 将l赋值为1 Do while i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nsjd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com